Học lập trình ứng dụng iphone: Tạo hiệu ứng bấm trên một cell của collectionview và link tới trang mới bằng swift 4 5 tháng 4 tuần trước #4080

 • huonggiang123
 • huonggiang123's Avatar
 • Offline
 • New Member
 • Tổng số bài viết: 16
 • Điểm khen ngợi: 0
Để thức hiện được bài này, các bạn nên tham khảo bài viết:
- tạo ứng dụng login
- tạo listview 2 cột bằng collectionview
Ở bài viết này chúng ta tiếp tục khi mình đã có các cell đã được thiết lập. Để có thể click vào cell đó các bạn thêm hàm sau:
 func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, didSelectItemAt indexPath: IndexPath) {
    print(indexPath.row)
    if(indexPath.row == 1)
    {
      let viewController = self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "ProfileViewController") as! ProfileViewController
      self.navigationController?.pushViewController(viewController, animated: true)
    }
  }
Hàm này sẽ chuyển màn hình sang một ViewController mới, cụ thể ở đây là ProfileViewController.
- Ngoài ra để tạo hiệu ứng bấm nút, ta có thể đổi màu nền của cell được chọn bằng cách thêm thuộc tính đổi màu nền :
 if cell.selectedBackgroundView == nil{
      cell.selectedBackgroundView = UIView()
    }
    cell.selectedBackgroundView?.backgroundColor = UIColor.brown
    return cell

trong hàm
 func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, cellForItemAt indexPath: IndexPath) -> UICollectionViewCell {
    //return A configured cell object.
    
    let cell = collectionView.dequeueReusableCell(withReuseIdentifier: "proCell", for: indexPath) as! CCollectionViewCell
    cell.proLbl.text = array[indexPath.row]
     cell.proImg.image = UIImage(named: images[indexPath.row])
  //  cell.addGestureRecognizer(UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(tap(_:))))
    
    if cell.selectedBackgroundView == nil{
      cell.selectedBackgroundView = UIView()
    }
    cell.selectedBackgroundView?.backgroundColor = UIColor.brown
    return cell
  }

Kết quả ta có được như sau:
Lần sửa cuối: 5 tháng 4 tuần trước bởi huonggiang123.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất