Học lập trình ứng dụng iphone: Xoá các phân cách trên ô trống trong TableView ở swift 4 5 tháng 4 tuần trước #4082

 • huonggiang123
 • huonggiang123's Avatar
 • Offline
 • New Member
 • Tổng số bài viết: 16
 • Điểm khen ngợi: 0
Kế tiếp Theo các bài viết:
- tạo ứng dụng login
- tạo listview 2 cột bằng collectionview
- Tạo hiệu ứng bấm trên một cell của collectionview và link tới trang mới bằng swift 4
- Học lập trình ứng dụng iphone: Tạo list layout bằng TableView

Chúng ta thấy bình thường khi một Table View hiện lên, sẽ có các sọc phân cách giữa các item, và nó vẫn thể hiện ra khi chỉ có 1 2 item hiện thị. Để làm không xuất hiện những gạch này ta chỉ gần thêm câu lệnh:
  self.tbview.tableFooterView = UIView(frame: .zero)
Câu lệnh này thông báo là không tạo FooterView, nên TableView chỉ hiển thị các gạch phân cách đến item cuối cùng của mình.
Code này nên thêm ngay sau dòng lệnh gán datasource trong hàm viewDidLoad()
override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    self.laythongtin()
    self.thietlapnavigate()
    
    self.tbview.dataSource = self
    self.tbview.delegate = self
    // Swift
    self.tbview.tableFooterView = UIView(frame: .zero)
    
    // Do any additional setup after loading the view.
  }
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất