Học lập trình ứng dụng iphone: Tạo hiệu ứng trượt trên cell trong tableView để xoá và chỉnh sửa bằng swift 4 5 tháng 4 tuần trước #4083

 • huonggiang123
 • huonggiang123's Avatar
 • Offline
 • New Member
 • Tổng số bài viết: 16
 • Điểm khen ngợi: 0
Kế tiếp Theo các bài viết:
- tạo ứng dụng login
- tạo listview 2 cột bằng collectionview
- Tạo hiệu ứng bấm trên một cell của collectionview và link tới trang mới bằng swift 4
- Học lập trình ứng dụng iphone: Tạo list layout bằng TableView
- Học lập trình ứng dụng iphone: Xoá các phân cách trên ô trống trong TableView ở swift 4

Ta đã làm nhiều trên tableView, chức năng kế tiếp rất quan trọng đó là thêm nút xoá (delete button), sửa (edit button) trên từng dòng của table view, đây là hiệu ứng phổ biến trên iphone mà chúng ta thấy trong các ứng dụng. Để làm được việc này ta thêm 2 hàm sau:
func tableView(_ tableView: UITableView, canEditRowAt indexPath: IndexPath) -> Bool {
    return true
  }
Hàm này có tác dụng thông báo có chức năng chỉnh sửa trên từng dòng
func tableView(_ tableView: UITableView, editActionsForRowAt indexPath: IndexPath) -> [UITableViewRowAction]? {
    let delete = UITableViewRowAction(style: .destructive, title: "Xoá") { (action, indexPath) in
      // delete item at indexPath
      print("xoa")
      print ( indexPath.row)
    }
    
    let share = UITableViewRowAction(style: .normal, title: "Cập nhật") { (action, indexPath) in
      // share item at indexPath
      print("capnhat")
      print ( indexPath.row)
    }
    
    share.backgroundColor = UIColor.blue
    
    return [delete, share]
  }

Kết quả chúng ta được như sau:Để thực hiện được xoá ta có thể sử dụng code sau:
 /// goi lenh xoa tren server
    listgoi.remove(at: index)
    tbview.reloadData()
    cur_select = 0
    cur_id = 0

Câu lênh tbview.reloadData() giúp bảng cập nhật lại dữ liệu.
Lần sửa cuối: 5 tháng 4 tuần trước bởi huonggiang123.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất