Học lập trình android - tạo DatePickerDialog lấy ngày tháng năm đẹp gọn gàng 8 tháng 3 tuần trước #4099

 • huonggiang123
 • huonggiang123's Avatar
 • Offline
 • New Member
 • Tổng số bài viết: 16
 • Điểm khen ngợi: 0
Trong android, việc nhập ngày tháng năm được sử dụng thường xuyên. Làm sao để tạo được 1 dialog có kiểu nhập thuận lợi ta làm như sau:Bước 1: Khai báo một textview trong layout mà chúng ta muốn thêm.
<EditText
          android:id="@+id/ngaysinh"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:hint="@string/ngaysinh"
          android:inputType="text"
          android:maxLines="1"
          android:singleLine="true"/>

Bước 2: Trong hàm oncreate ta thêm đoạn code sau để chèn sự kiện vào testview:
  DateEdit = (EditText) findViewById(R.id.ngaysinh);

    DateEdit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
       
        showTruitonDatePickerDialog(v);
      }
    });
    DateEdit.setOnFocusChangeListener(new View.OnFocusChangeListener() {
      @Override
      public void onFocusChange(View view, boolean hasFocus) {
        if (hasFocus) {
          showTruitonDatePickerDialog(view);
        
        } else {
         
        }
      }
    });

Bước 3: Ta thêm 1 hàm và 1 lớp ngay bên trong lớp activity như sau:
  public void showTruitonDatePickerDialog(View v)
  {
    DialogFragment newFragment = new DatePickerFragment();
    newFragment.show(getSupportFragmentManager(), "datePicker");
  }

  public static class DatePickerFragment extends DialogFragment implements
      DatePickerDialog.OnDateSetListener
  {

    @Override
    public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState)
    {
      // Use the current date as the default date in the picker
      final Calendar c = Calendar.getInstance();
      int year = c.get(Calendar.YEAR);
      int month = c.get(Calendar.MONTH);
      int day = c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

      // Create a new instance of DatePickerDialog and return it
      return new DatePickerDialog(getActivity(),android.R.style.Theme_Holo_Light_Dialog_MinWidth
          , this, year, month, day);
    }

    public void onDateSet(DatePicker view, int year, int month, int day) {
      // Do something with the date chosen by the user
      DateEdit.setText(day + "/" + (month + 1) + "/" + year);
    }
  }

Bây giờ bạn có thể test chương trình của mình!
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất