Tạo bottom navigate cho IOS vơi swift 10 tháng 3 tuần trước #4141

 • tanphatdaklak
 • tanphatdaklak's Avatar
 • Offline
 • Premium Member
 • Tổng số bài viết: 84
 • Điểm khen ngợi: 0
Theo như thống kê, việc sử dụng bottom navigate rất thuận tiện người dùng, vì vậy bottom navigate không thể thiếu trong các ứng dụng.
Vậy trong ios tạo navigate bằng cách nào?
Bước 1: Mở Main.storyboard lên, kéo thả toolbar vào giao diện. Điều chỉnh các contrain trái, phải, bottom bằng 0
Bước 2: Kéo thả toobar vào giao diện assistant để tạo 1 biến toolbar.
Bước 3: Tạo các image icon
Bước 4: Thêm hàm sau:
func setuptoolbar()
  {
    
    let button = UIButton(type: .system)

    button.setImage(UIImage(named: "home"), for: .normal)
    button.setTitle("Danh bạ", for: .normal)
    button.titleLabel?.font = .systemFont(ofSize: 12)
    button.addTarget(self, action: #selector(chuyencontroldanhba), for: .touchUpInside)
    button.sizeToFit()
    let button2 = UIButton(type: .system)
   
    button2.setImage(UIImage(named: "game"), for: .normal)
    button2.setTitle("Giải trí", for: .normal)
    button2.addTarget(self, action: #selector(chuyencontrolgiaitri), for: .touchUpInside)
    button2.sizeToFit()
    let button3 = UIButton(type: .system)
   
    button3.setImage(UIImage(named: "history"), for: .normal)
    button3.setTitle("Lịch sử", for: .normal)
    button3.addTarget(self, action: #selector(chuyencontrollichsu), for: .touchUpInside)
    button3.sizeToFit()
    

    let barButton = UIBarButtonItem.init(customView: button)
    let barButton2 = UIBarButtonItem.init(customView: button2)
    let barButton3 = UIBarButtonItem.init(customView: button3)
    
  
    // Flexible Space
    let flexibleSpace: UIBarButtonItem = UIBarButtonItem(barButtonSystemItem: UIBarButtonItem.SystemItem.flexibleSpace, target: nil, action: nil)
    toolbar.items = [barButton,flexibleSpace,barButton2,flexibleSpace,barButton3]
  }
  
  @objc func chuyencontrolgiaitri()
  {
  }
  @objc func chuyencontroldanhba()
  {
  }
  @objc func chuyencontrollichsu()
  {
  }

Muốn điều chỉnh font chử chúng ta dùng hàm: button.titleLabel?.font = .systemFont(ofSize: 12)

Kết quả ta được hình như sau:

Vi tính Tấn Phát -02/13 Y wang , BMT , Đắk Lắk
0500.3.579.078 -0949.579.078 - www.tanphat.net
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất