Tạo radio box trên ios bằng swift 1 năm 3 tháng trước #4142

 • tanphatdaklak
 • tanphatdaklak's Avatar
 • Offline
 • Premium Member
 • Tổng số bài viết: 84
 • Điểm khen ngợi: 0
Trên ios rất nhiều loại kiểu control không hỗ trợ, chúng ta phải tự thiết kế, trong đó radio box là 1 trong số đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm.
Bước 1: thêm một file tên radioButton.swift
Bước 2: thêm nội dung:
//
// radioButton.swift
// radioTest
//
// Created by 陳建佑 on 15/08/2017.
// Copyright © 2017 陳建佑. All rights reserved.
//

import Foundation
import UIKit

@IBDesignable
class radioButton: UIControl {
  
  // MARK: Parameter
  let titleLabel = UILabel()
  @IBInspectable var title: String = "hj" {
    didSet {
      self.titleLabel.text = title
    }
  }
  
  @IBInspectable var color: UIColor = UIColor.black {
    didSet {
      self.titleLabel.textColor = color
      self.outterLayer.strokeColor = color.cgColor
    }
  }
  
  @IBInspectable var fillColor: UIColor = UIColor.black {
    didSet {
      self.innerLayer.fillColor = fillColor.cgColor
    }
  }
  
  private var paddingConstraint = NSLayoutConstraint()
  @IBInspectable var padding: CGFloat = 5.0 {
    didSet {
      let fontHeight = self.titleLabel.font.lineHeight
      let constant = fontHeight + padding
      if constant >= 0 {
        self.paddingConstraint.constant = constant
        self.layoutIfNeeded()
      }
    }
  }
  
  private var mylineWidth: CGFloat = 1.0
  @IBInspectable var lineWidth: CGFloat {
    set {
      self.mylineWidth = (newValue >= 1) ? newValue: 1
      
      self.outterLayer.lineWidth = self.mylineWidth
      self.layoutIfNeeded()
    }
    get {
      return self.mylineWidth
    }
  }
  
  private var myInnerMultiple: CGFloat = 1.0
  @IBInspectable var innerMultiple: CGFloat {
    set {
      self.myInnerMultiple = (newValue >= 0) ? newValue: 0.1
      
      if self.radioSelected {
        self.innerLayer.removeFromSuperlayer()
        self.innerLayerInit()
      }
    }
    get {
      return self.myInnerMultiple
    }
  }
  
  private var myTextSize: CGFloat = 17.0
  @IBInspectable var textSize: CGFloat {
    set {
      myTextSize = (newValue >= 1) ? newValue: 1
      self.titleLabel.font = self.titleLabel.font.withSize(myTextSize)
      
      self.outterLayer.removeFromSuperlayer()
      self.radioInit()
      
      let fontHeight = self.titleLabel.font.lineHeight
      self.paddingConstraint.constant = fontHeight + self.padding
    }
    get {
      return self.myTextSize
    }
  }
  
  @IBInspectable var radioSelected: Bool = false {
    didSet {
      (radioSelected) ? self.innerLayerInit(): self.innerLayer.removeFromSuperlayer()
      self.layoutIfNeeded()
    }
  }
  
  private var outterLayer = CAShapeLayer()
  private var innerLayer = CAShapeLayer()
  
  // MARK: Initialization
  override init(frame: CGRect) {
    super.init(frame: frame)
    self.viewInit()
    self.improvePerformance()
  }
  
  required init?(coder aDecoder: NSCoder) {
    super.init(coder: aDecoder)
    self.viewInit()
    self.improvePerformance()
  }
  
  /// Change view settings for faster drawing
  private func improvePerformance() {
    /// Cache the view into a bitmap instead of redrawing the stars each time
    layer.shouldRasterize = true
    layer.rasterizationScale = UIScreen.main.scale
    
    isOpaque = true
  }
  
  private func viewInit() {
    self.lineWidth = 1.0
    self.titleLabelInit()
    self.radioInit()
    
    print("f")
  }
  
  private func titleLabelInit() {
    self.addSubview(self.titleLabel)
    self.titleLabel.textAlignment = .center
    self.titleLabel.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    let fontHeight = self.titleLabel.font.lineHeight
    
    // right
    self.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: self.titleLabel, attribute: .trailing, relatedBy: .equal, toItem: self, attribute: .trailing, multiplier: 1, constant: 0))
    
    // lefta
    self.paddingConstraint = NSaLayoutConstraint(item: self.titleLabel, attribute: .leading, relatedBy: .equal, toItem: self, attribute: .leading, multiplier: 1, constant: fontHeight + self.padding)
    self.addConstraint(self.paddingConstraint)
    
    // Top
    self.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: self.titleLabel, attribute: .top, relatedBy: .equal, toItem: self, attribute: .top, multiplier: 1, constant: 0))
    
    // Down
    self.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: self.titleLabel, attribute: .bottom, relatedBy: .equal, toItem: self, attribute: .bottom, multiplier: 1, constant: 0))
    self.titleLabel.setContentCompressionResistancePriority(UILayoutPriority(rawValue: 1000), for: .horizontal)
    self.titleLabel.setContentCompressionResistancePriority(UILayoutPriority(rawValue: 1000), for: .vertical)
    self.layoutIfNeeded()
  }
  
  private func radioInit() {
    let fontHeight = self.titleLabel.font.lineHeight
    let frameHeight = self.frame.size.height
    let ctr_y = (frameHeight == 0) ? fontHeight/2: frameHeight/2
    
    let circlePath = UIBezierPath(arcCenter: CGPoint(x: fontHeight/2 ,y: ctr_y), radius: fontHeight*0.35, startAngle: CGFloat(0), endAngle:CGFloat(Double.pi * 2), clockwise: true)
    
    self.outterLayer.path = circlePath.cgPath
    self.outterLayer.rasterizationScale = UIScreen.main.scale
    self.outterLayer.shouldRasterize = true
    self.outterLayer.lineWidth = self.lineWidth
    self.outterLayer.fillColor = nil
    self.outterLayer.strokeColor = self.color.cgColor
    self.layer.addSublayer(self.outterLayer)
  }
  
  private func innerLayerInit() {
    let fontHeight = self.titleLabel.font.lineHeight
    let frameHeight = self.frame.size.height
    let ctr_y = (frameHeight == 0) ? fontHeight/2: frameHeight/2
    
    let circlePath = UIBezierPath(arcCenter: CGPoint(x: fontHeight/2 ,y: ctr_y), radius: fontHeight*0.35*self.innerMultiple, startAngle: CGFloat(0), endAngle:CGFloat(Double.pi * 2), clockwise: true)
    
    self.innerLayer.path = circlePath.cgPath
    self.innerLayer.rasterizationScale = UIScreen.main.scale
    self.innerLayer.shouldRasterize = true
    self.innerLayer.lineWidth = self.lineWidth
    self.innerLayer.fillColor = self.fillColor.cgColor
    self.innerLayer.strokeColor = nil
    self.layer.addSublayer(self.innerLayer)
  }
}

Bước 3: vào main.storyboard, kéo thả View
Bước 4: Chọn class là radioButton, thiết lập title cho radio và kéo nhỏ cái view sao cho phù hợp

Bước 5:
Kết nối các button này dưới dạng IBCollection, cũng bấm control kéo thả như bình thường, nhưng lựa chọn Outlet Collection thay vì Outlet.
Bước 6:
Kết nối sự kiện touchinside cho một hàm chung
@IBAction func test(_ sender: radioButton) { 
  for btn in self.btns {
    btn.radioSelected = (btn == sender) ? true: false
  }
}
Chúng ta có thể xử lý chung trên sự kiện này. Chọn một button thì huỷ các button còn lại.
Chúc mọi người thành công.

Vi tính Tấn Phát -02/13 Y wang , BMT , Đắk Lắk
0500.3.579.078 -0949.579.078 - www.tanphat.net
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất