Kết nối datepicker vào textfield để có thể nhập ngày tháng đẹp mắt trên ios bằng swift 10 tháng 3 tuần trước #4143

 • tanphatdaklak
 • tanphatdaklak's Avatar
 • Offline
 • Premium Member
 • Tổng số bài viết: 84
 • Điểm khen ngợi: 0
Nếu chúng ta kéo thả 1 picker vào giao diện thì thật sự ko đẹp mắt, vì chiếm một vùng không gian lớn, vì vậy ta thường dùng picker để làm input. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm nhé!
Bước 1: Kéo thả 1 textfield, kết nói và đặt tên cho textfield
Bước 2: Khai báo một datepicker như sau: private var datepicker : UIDatePicker?
Bươc 3: thêm một số hàm như trong đoạn code sau:
class DangkyViewController: UIViewController {

  
  @IBOutlet weak var txtngaysinh: UITextField!
  private var datepicker : UIDatePicker?
  @IBOutlet var btns: [radioButton]!
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    datepicker = UIDatePicker()
    datepicker?.datePickerMode = .date
    txtngaysinh.inputView = datepicker
    datepicker?.addTarget(self, action: #selector(DangkyViewController.dateChange(datepicker:)),for: .valueChanged)
    
    // Do any additional setup after loading the view.
    let tabGesture = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(DangkyViewController.TapReconize(gestureRecognizer:)))
    view.addGestureRecognizer(tabGesture)
  }
  @objc func TapReconize(gestureRecognizer : UITapGestureRecognizer)
  {
    view.endEditing(true)
  }
  @objc func dateChange(datepicker: UIDatePicker)
  {
    let dateFormatter = DateFormatter()
    dateFormatter.dateFormat = "dd/mm/yyyy"
    txtngaysinh.text = dateFormatter.string(for: datepicker.date)
    
    
  }
  @IBAction func gioitinhtouch(_ sender: radioButton) {
  }
  
  /*
  // MARK: - Navigation

  // In a storyboard-based application, you will often want to do a little preparation before navigation
  override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {
    // Get the new view controller using segue.destination.
    // Pass the selected object to the new view controller.
  }
  */

}
a

Chúc các bạn may mắn!
Vi tính Tấn Phát -02/13 Y wang , BMT , Đắk Lắk
0500.3.579.078 -0949.579.078 - www.tanphat.net
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất