Mã hoá RSA với Swift trên ios 1 năm 5 tháng trước #4144

 • tanphatdaklak
 • tanphatdaklak's Avatar
 • Offline
 • Premium Member
 • Tổng số bài viết: 84
 • Điểm khen ngợi: 0
Việc mã hoá RSA trên IOS là việc rất cần thiết khi cần bảo mật nội dung hoặc kiểm tra ứng dụng, vậy phải làm như thế nào
Bước 1: Cài đặt gói mã hoá:
pod 'SwiftyRSA'
hoặc có thể tham khảo tại:
https://github.com/TakeScoop/SwiftyRSA
Bước 2: Thêm thư viện
import SwiftyRSA
Bước 3: tiến hành mã hoá
let b64PublicKey="MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDBJe2/4nM7LNtBeDRhVIkaeMQJ/iJKDlwLY34odJGkbojVjUkRLYYX/ymMKb4fDwKypNWulqlSZT/+IUjn6z0iP2Tdc/UB6caFlKfWZp8eAIrwi5olP9UFFta9hzaxfB7IyV5V9T/G/d234TVOb9p2SM3d+pGprRPFfG.... your key";
 let publicKey = try PublicKey(base64Encoded: self.b64PublicKey)
                  let str = datastr
                  let clear = try ClearMessage(string: str, using: .utf8)
                  let encrypted = try clear.encrypted(with: publicKey, padding: .PKCS1)
                  
                  let data = encrypted.data
                  let base64String = encrypted.base64String
Chúng ta có thể tiếp tục gửi base64String đi và giải mã tại ứng dụng đầu cuối khác!
Vi tính Tấn Phát -02/13 Y wang , BMT , Đắk Lắk
0500.3.579.078 -0949.579.078 - www.tanphat.net
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất

 • Không có bài viết được hiển thị.