Lấy toạ độ GPS trong swift như thế nào? 1 năm 1 tháng trước #4148

 • tanphatdaklak
 • tanphatdaklak's Avatar
 • Offline
 • Premium Member
 • Tổng số bài viết: 84
 • Điểm khen ngợi: 0
Để lấy toạ trong ios và swift ta làm như sau:
Bước 1: Thêm thư viện: import MapKit vào trước
Bước 2: request yêu cầu được xem toạ độ bằng lệnh:
Khai báo biến:
 var locManager = CLLocationManager()
Trong hàm viewDidLoad ta thêm:
 locManager.requestWhenInUseAuthorization()

Bước 3: Tại s creen mà bạn muốn lấy toạ độ, khai báo:
 var locManager = CLLocationManager()
  var currentLocation: CLLocation!

và gọi lệnh:
 locManager.requestWhenInUseAuthorization()
    
    if (CLLocationManager.authorizationStatus() == CLAuthorizationStatus.authorizedWhenInUse ||
      CLLocationManager.authorizationStatus() == CLAuthorizationStatus.authorizedAlways){
      guard let currentLocation = locManager.location else {
        return
      }
      print(currentLocation.coordinate.latitude)
      print(currentLocation.coordinate.longitude)
      txtGps.text = String(currentLocation.coordinate.latitude ) + String(currentLocation.coordinate.latitude )
    }
Vi tính Tấn Phát -02/13 Y wang , BMT , Đắk Lắk
0500.3.579.078 -0949.579.078 - www.tanphat.net
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất